Wyniki finansowe GK RAFAMET w I półroczu 2018 roku

0

Grupa Kapitałowa RAFAMET podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I półroczu bieżącego roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2017 Grupa uzyskała wyższe przychody i deklaruje osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego na koniec 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa RAFAMET uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 60 mln złotych. W analogicznym okresie roku 2017 przychody wynosiły prawie 50 mln złotych.
Grupa Kapitałowa RAFAMET zanotowała jednak stratę netto w wysokości 905 tys. złotych. W porównywalnym okresie minionego roku strata netto miała wartość 1,54 mln złotych.

Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny wskazuje, że analiza stanu realizacji kontraktowych i przedkontraktowych zadań produkcyjnych po 30 czerwca br. oraz ocena dokonana w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie Zarządu Emitenta, pozwalają przyjąć założenie, iż wyniki finansowe GK RAFAMET za cały rok 2018 będą dodatnie.

Na wynik finansowy za I półrocze duży wpływ miało utworzenie rezerwy bilansowej na niewykorzystane urlopy pracownicze, jak również zwiększenie odpisu aktuarialnego na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości 700 tys. zł.

* * *

Autor tekstu: Anna Koza

Share.

About Author

Comments are closed.