[social] [social_icon link="https://twitter.com/BiznesMediaPR" title="Twitter" type="twitter" /] [social_icon link="https://plus.google.com/u/0/112258390240164553541/posts" title="google" type="google" /] [social_icon link="https://www.facebook.com/BiznesMediaPR" title="Facebook" type="facebook" /] [/social]

RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adventure Media s.c. Aleksandra Dik, Grzegorz Dik, z siedzibą przy ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz, NIP: 639-192-85-18.

2.Państwa dane zostały pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł np. stron internetowych lub na podstawie wcześniejszych relacji i wynikającej z nich komunikacji drogą elektroniczną.

3. Każdy z Państwa ma prawo:
​​
a). Żądać od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);

b). Sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);

c). Żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);

d). Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym
​Administrator będzie weryfikował ich prawidłowość;
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora; ​
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora, co do zasadności sprzeciwu;
e). Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach
​ Administratora.

f). Przenieść swoje dane osobowe, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła
Administratorowi, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (tzw. data portability, art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres: biuro@adventure.media.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora,
w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać.